Botronic
projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja
Botronik-elektronika
tel: 021 462-147 -- 064 266-4-273 -- 21208 Sr. Kamenica\Novi Sad -- SERBIA

 

Merenje i regulacija DC/AC struje i napona:

VCR11-BAP: Programabilni DC Voltmetar sa relejnim izlazom

VCR301-4-20mA: Programabilni panelmetar sa strujnim ulazom 4-20mA
VCR302: ProgPanelmetar za naponski ulaz 0(1)-5V ili strujni 0(4)-20mA sa 2 relejna izlaza
VCR401/VCR402: Programabilni panelmetar sa naponskim DC izlazom 0-5(10)V
VCR-PV3FA: Programabilni trofazni (ili 3xmonofazni) VOLTMETAR sa relejnim izlazom (zastita od ispada-nestanka-prkoracenja zadatih vrednosti faznih nap..

VCR20-1FA: Programabilni monofazni AC AMPERMETAR sa mernim torusom i relejnim izlazom - POD/NAD strujna zastita potrosaca...

 

Programabilni JEDNOSMERNI-DC Volt-Amper metri-regulatori-procesori:

VCR11-BAPx: Programabilni DC voltmetar - naponska kontrola punjenja akumulatora, indikacija...
Botronic.rs
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Visenamenski programabilni DC voltmetar - zavisno od izbora radnih programa (vidi uputstvo-simulaciju). Uredjaj je namenjen kao dodatak klasicnim punjacima akumulatora koji ne poseduju funkciju automatskog punjenja-dopunjavanja akumulatora (ili namenski realizovanim punjacima). Meri se i prikazuje trenutno stanje napona na kontrolisanom akumulatoru i u zavisnosti od podesenih naponskih granica ukljucuje/iskljucuje postojeci punjac. Moze se koristiti za kontrolu punjaca akumulatora radnih napona 6v, 12v, 24v, 36v
Karakteristike: Napajanje 220V (ili DC naponom 10-30V), izlazni rele 5A/230V (preklopni kontakt)
Primena: Programabilni DC voltmetar sa izlazom, detektor granicnih vrednosti, u slucajevima konstantnog prikljucenja akumulatora na punjac, uvek spreman-pun akumulator, rezervno napajanje alarmne, telefonske i druge centrale i sl.

Modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

VCR11-BAP50: mern0-regulacioni opseg: 0-50VDC, rezolucija:0,1V (0-99,9), tacnost:+/- 1%
50€
- aku-punjaci 12-24-36V, alarmna detekcija prekoracenja dc naponskih granica i sl.

Komplet sadrzi: uredjaj i uputstvo za upotrebu

 

VCR301-4-20mA: ProgProcesor sa strujnim ulazom 4-20mA i 2 relejna izlaza
Botronic.rs
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Ulazni signal strujni 4-20mA. Dva izlazna relea. Izbor programa rada za regulacioni Rele1 (regulacija-alrmna indikacija i sl.). Prekid strujne petlje aktivira izlazni Rele2 (Alarm-kvar u strujnoj petlji). Podesava se prikazni-merni opseg za vrednost ulaznog signala od 20mA (1-999). Za senzore radnog napona 10-30Vdc obezbedjuje napajanje 12Vdc.
Napajanje: 230V/50Hz (175-275Vac), potrosnja: 2VA, Kuciste: panelno 48x96x 70mm
Prikaz: Na svetlecem LED displeju (h=13mm) velike vidljivosti. Prikaz trenutnih mernih vrednosti kao i programskih parametara. Laka i brza manipulacija-koriscenje.
Karakteristike: Dva relejna izlaza 5A/230V, napajanje za spoljnje senzore 12Vdc/50mA
Primena: Indikacija-alarm prekida strujne petlje (<4 ili >20mA), indikacija-regulacija mernih velicina uz adekvatne 4-20mA senzore-transmitere (pritiska, nivoa, temperature i sl.), prikaz velicina iz drugih izvora strujnog signala 4-20mA (npr. iz frekventnih regulatora i sl.)

Modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

VCR301A-4-20mA strujni ulaz 4-20mA, ulazna impedansa 50oma, dva relejna izlaza...
60€

 

 

Komplet sadrzi: uredjaj i uputstvo za upotrebu

 

VCR302: ProgPanelmetar za naponski ulaz 0(1)-5V ili strujni 0(4)-20mA sa 2 relejna izlaza

BDC211

Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Merenje ulaznog DC naponskog signala 0(1)-5V ili strujnog signala 0-20mA sa dodatnim otpornikom na mernom ulazu (Rp=250R), podesavanje radnog opsega zavisno od radnog opsega prikljucenog senzora-naponskog-strujnog izvora, dva izlazna relea: regulacioni+alarmni. Obezbedjuje napajanje 12/50mA za pogon senzora...
Karakteristike: Napajanje 220V. Dva relejna izlaza 2x5A/250V. Svetleci LED displej sa 3 cifre velike vidljivosti, set programskih parametara...
Primena: Regulacija mernih velicina sa naponskih/strujnih senzorskih signala (senzori pritiska, nivoa i sl.)
Montaza: Panelna-ugradna na prednju plocu i sl.

Uputstvo za radno+servisno zadavanje:

Opis: Merenje i prikaz trenutne merne velicine prema zadatim PRESET vrednostima kao i programski rad Izlaza1 (Rel1) prema SET/PRESET vrednostima.
Radni program regulacionog Izlaza1: Porastom merne vrednosti preko GORNJE (Hi) granice Izlaz1 se iskljuci a ukljuci padom ispod DONJE (Lo) granice. Sa P18 rad izlaza se moze invertovati.
Radni program alarmnog izlaza2: U opsegu zadatih alarmnih vrednosti izlaz2 nije aktivan. Padom/porastom ispod/iznad donje/gornje (ALo/AHi) alarmne granice izlaz2 se aktivira.
SET-Zadavanje radnih vrednosti: Stiskom na taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikazu se:
GORNJI taster:
Lo xxx: Zadata vrednost DONJE granice
Hi xxx: Zadata vrednost GORNJE granice
Vrednosti se odnose na regulacioni Izlaz1
DONJI taster:
ALo xxx: Zadata ALARMNA DONJA granica
AHi xxx: Zadata ALARMNA GORNJA granica
Van zadatih alarmnih granica aktivira se Izlaz2
Dok je brojna vrednost promenljive na ekranu, promena je moguca na tasterima.
PRESET-Servisno podesavanje: Uredjaj iskljuciti sa napajanja, Stisnuti GORNJI taster, Prikljuciti napajanje te nakon 3 sek. odpustiti.
Prikazu se za redom programabilne vrednosti:
P10 xxx: Ulazni naponski opseg: 0=0-5V(0-20mA Rp=250R) 1=1-5V (4-20mA Rp=250R)
P12 xxx: Merna vrednost-opseg za ulazni signal 5V(20mA) Definisano: (0(1)V(0(4)mA)=0)
P14 xxx: Aktivna decimalna tacka (zarez): 0=bez 1=xx.x 2=x.xx
P16 xxx: Korekcija merne vrednosti instrumenta (-/+) - korisnicko bazdarenje.
P18 xxx: Nacin rada Izlaza1 (Rel1): 0=programski 1=inverzija
P20 xxx: Vreme kasnjenja reakcije za Izlaz1-Rel1 (0-999sek.). (sprecavanje uticaja kratkotrajnih oscilacija merne vrednosti na rad izlaza).
P22 xxx: Vreme kasnjenja reakcije za Izlaz2-Rel2 (0-999sek.). (sprecavanje uticaja kratkotrajnih oscilacija merne vrednosti na rad izlaza).
Dok je brojna vrednost promenljive na ekranu, promena je moguca tasterima.
Merni DC ulaz: Naponski 0(1)-5V ili strujni 0(4)-20mA. Kod rada sa strujnim signalom na merni ulaz postaviti otpornik Rp=250R (oma).
Izlazi: 2xRelejni max 5A/230V


 
Komplet sadrzi: uredjaj, Rp=250R i uputstvo za rad --- Proizvodni modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

Botronic-TermoProcesori VCR302 Prikaz: 3 cifre, napajanje 220V/50Hz, Izlazi: 2xrelejni 5A/220v +DC izlaz 12V/50mA za napajanje seznora...
60€


 

VCR401/VCR402: Programabilni panelmetar sa naponskim DC izlazom 0-5(10)V
Botronic:
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Izlazni DC napon se podesava na panelnim tasterima u procentualnom prikazu (0-100%) a u opsegu zavisno od setovanih vrednosti (0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V).
Napajanje: 230V/50Hz (175-275Vac), potrosnja: 2VA, Kuciste: panelno 48x96x 70mm
Karakteristike: Max izlazna struja do 20mA po izlazu.
Primena: Direktno za napajanje upravljackih sklopova sa naponskim ulazom 0-(5)10V (ili strujnim ulazom 0(4)-20mA ako je ulazna otpornost 250R). Za upravljanje radom monofaznih/trofaznih potrosaca preko SSR relea sa naponskim ulazom ili za kontrolu rada potrosaca preko frekventnih regulatora sa naponskim/strujnim ulazom...

Modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

VCR401-0-5V: Prog. izlazni DC napon u opsegu 0-5V/20mA
60€
- Jedan naponski izlaz u opsegu 0(1)-5VDC/20mA

VCR402-2x0-(5)10V: 2xProg. izlazni DC napon u opsegu 0-5(10)V/2x20mA
70€
- Dva naponska izlaza 0-10V sa mogucnoscu podesavanja opsega za svaki posebno

 

Komplet sadrzi: uredjaj i uputstvo za upotrebu

 

Programabilni NAIZMENICNI-AC Volt-Amper metri-regulatori-procesori:

VCR-PV3FA: Programabilni trofazni (ili 3xmonofazni) VOLTMETAR sa relejnim izlazom (zastita od ispada-nestanka-prkoracenja zadatih vrednosti faznih napona ili stanja osiguraca)...
Botronic.rs
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Mere se i na istom ekranu prikazuju linijski (u odnosu na nulu) fazni naponi L1-L3. Programira se minimalna i maximalna granicna vrednost (vazi za sva tri fazna napona). Dok su sva tri ulazna napona u zadatim granicama izlazni rele je ukljucen/iskljucen i daje uslov rada. Padom/porastom barem jednog mernog napona ispod/iznad min/max zadate granice izlazni rele iskljuci/ukljuci. Povratkom mernih napona u zadate granice (umanjen/uvecan za vrednost zadate histereze) rele se ponovo ukljuci/iskljuci (AUTO-RESET). Mogucnost kontrole kako trofaznog napona tako i 3xmonofazni napona (kontrola ispada osigura i sl.).
Karakteristike: Napajanje 220V, izlazni rele 5A/230V (preklopni kontakt)
Primena: Zastita od ispada-nestanka faznih napona, trofazni voltmetar, zastita el. motornog pogona...

Modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

VCR-PV3FA: merni opseg: 3x 0-275V (linijski trofani L1/L2/L3 ili 3xMonofazni napon)
80€
- trofazni voltemar, kontrola stanja osiguraca, zastita od nestanka-ispada-asimetrije faznih (ili mono) napona

 

Komplet sadrzi: uredjaj i uputstvo za upotrebu

 

VCR20-1FA: Programabilni monofazni AMPERMETAR sa mernim torusom i relejnim izlazom
Botronic.rs
Forma: panelno kuciste1
Dimenzije: 48x96x70mm
Ugradni otvor: 45x91mm
Materijal: ABS samogasivi
Boja: crna - IP55

Opis: Merenje AC struje kroz jedan (monofazni) stujni vod (induktivna metoda merenja AC struje provlacenjem mernog strujnog voda kroz merni torus) meri se i prikazuje vrednost AC struje. Zavisno od izabranog radnog programa i zadatih radnih vrednosti (vidi pdf uputstvo) , vrsi se kontrola rada izlaznog relea. Moze se koristiti i u primeni kod trofaznih potrosaca (el. motora) kontrolisuci samo jednu faznu struju.
Napajanje: 230V/50Hz (160-275Vac), potrosnja: 3VA
Prikaz: Na svetlecem LED displeju (h=13mm) velike vidljivosti. Prikaz trenutnih mernih vrednosti kao i programskih parametara. Laka i brza manipulacija-koriscenje.
Primena: POD/NAD strujna zastita/alarm/kontrola, kontrola radne struje/opterecenja monofaznih i trofaznih potrosaca, kontrola doziranja matertijala zavisno od radne struje motora mesalice-prese i sl..

Modeli-tipovi (vidi detaljno pdf uputstvo klikom na oznaku modela):

VCR20-1FA-100A: Za merni-radni opseg potrosaca 5-100Aac.

90€

 

Komplet: uredjaj sa mernim torusom i uputstvo

 

GORE