BotronikS: Gotovi Hex kodovi za Arduino i WIN PC aplikacije. Bez potrebe znanja programiranja.
Upisati Hex kod u Arduino i instalirati PC aplikaciju... - Email: botronik@gmail.com
 

App4TempDS18A: Merenje do 4 temperature i prikaz na ekranu PC racunara - BEZPLATNI KODOVI!
Nakon instalacije ponudjene PC Aplikacije moguce je sa PC ekrana pratiti 4 merne temperature
Za Arduino: NANO -- UNO -- MEGA
Koriste se Arduino pinovi: D4=Senzor1(DQ) D5=Senzor2(DQ) D6=Senzor3(DQ) D7=Senzor4(DQ) (4x Temp. senzor DS18B20)
Na pinove D4-D7 dodati otpornike 4K7 povezani na 5V - Senazor: GND=GND VDD=5V DQ=na pinove D4-D7
Napajanje: PC-USB
Napomena:
 
Skinuti donje HEX kodove, raspakovati i upisati u odgovarajuci Arduino (koristi alat XLoader)
Arduino HEX kod za: Nano(ATmega328):Hex -- Uno(ATmega328):Hex -- Mega(ATMEGA2560):Hex
 
PC Aplikacija (za WINDOWS): Za rad ponudjenih PC aplikacija potrebno je skinuti i instalirati (samo jednom): VB6RunTimePlus2.2
PC Aplikaciju skinuti, raspakovati i startovati (dozvoli windows start aplikacije - how ) upisati broj COM porta gde je Arduino prikljucen
(videti u Device Menager/Ports) i probati.
PC App: pcApp4TempDS18A
 

Botroniks

 
Za poznavaoce Arduino programiranja:
ArduinoIDE kod: ucApp4TempDS18A --- ucApp4TempDS18Azip