BotronikS: Gotovi programski kodovi za sve tipove Arduino i PC korisnika - botronik@gmail.com

 


bakVR11: Vremeski relej sa jednim izlazom (Blinker impuls+pauza)
Opis koda:
Aktivan Izlaz1 zadato vreme T1, Neaktivan Izlaz1 zadato vreme T2 te ponavljanje. (vremena se setuju u sekundama 0-32000)
Primer1- Blinker Oscilator: T1=X(X>0) T2=X(X>0) - ponavljanje ciklusa
Primer2- Kasnjenje iskljucenja X: T1=X(X>0) T2=0 - jedan ciklus
Komande za setovanje radnih vrednosti (npr Termite) - Format komande: SLOVO (ASCII KARAKTER) + ENTER (Baud:9600)
I - Info
S - Ulaz u meni za Setovanje
-- Input T1: upisati vreme trajanja ciklusa T1 (Izlaz1=ON) (0-32000) sekunde
-- Input T2: upisati vreme trajanja ciklusa T2 (Izlaz1=OFF) (0-32000) sekunde
R - Proizvodni (default) reset

Koriste se Arduino pinovi (nano/uno): OBA PINA IMAJU ISTU FUNKCIJU! Ako se koristi USB napajanje ne koristiti D13!
D13 (PB5): Izlaz1 + interna LED (0V=OFF 5V=ON) - izlaz naponski 5V/30mA za pogon dodatnih elemenata snage...
D5 (PD5): Izlaz1 (0V=OFF 5V=ON) - izlaz naponski 5V/30mA za pogon dodatnih elemenata snage...

 
Download: (Nano/Uno): Hex-bakVR11
Kako: Skinuti i raspakovati gornji Hex fajl, upisati u Arduino sa (npr XLoader) zatim setovati radne vrednosti sa (npr Termite)...